Arxiu de la categoria: Dibuix

Projecte: “Òrgans” (Del cos i de les coses) – “Organs” (of the body and the things). From Artaud.

Ha desaparegut el cos, hem de rebentar el cos perquè tanmateix l’home ja ha esclatat. Hem de tornar a desmembrar el cos d’aquest home inconsistent, aquest cos líquid, aquesta bossa d’òrgans. Després recontruir-nos, enterrar-nos i tor-nar a creixer de dins nosaltres.

Projecte que s’està realitzant sota la guia d’Antonin Aratud.

cor 1

The body is gone, we have to burst the man’s body because anyhow he has already explode. We have to dismember the body of this incosistent man, this fluid body, this bag of organs. Then rebuild ourselves, bury ourselves and to grow within us again.

Project under the guide of Antonin Aratud.