Arxiu de la categoria: Pintura

ANY SABÀTIC. SABBATICAL YEAR

UN ANY SABÀTIC

Tornar a pintar i estrenar web després d’un any

 Aquest ha esta un any sabàtic. Durant molts d’anys el setembre i octubre (a vegades eren dos mesos i a vegades tres) eren els meus mesos sabàtics per raons de força major, treballar per menjar. Sempre explic que aquells mesos em feien molt bon servei: guanyava alguns diners, treballava en una feina en la que sóc realment bo perquè és la feina que he fet tota la vida, el negoci familiar i una part fonamental del meu propi ser, i també tenien l’efecte de posar-me els peus a terra, perquè embrutar-se les mans en una feina feixuga amb jornades de sol a sol (i de sol a sol és una expressió perquè no vèiem el sol ni quan ens hi posàvem ni a l’hora d’acabar) te posa els peus a terra, i perquè estar en contacte amb gent que viu de la terra també te posa en contacte amb el món real, aquell que tan sovint en el món de l’art es perd de vista. Entendre com a sabàtic els mesos en que la feina era l’únic significatiu, vol dir que l’altra feina és la que un entén com la cosa més important en la seva vida; sempre el primer ha estat la pintura.

Però aquest cop, i també per raons de força major, es varen allargar aquests dos o tres mesos i s’han convertit en més d’un any, el meu any sabàtic on anar pintar ha estat un fet esporàdic. D’acord que aquestes noves raons de força major donen sentit a l’espera, però també és cert que després de tocar de peus a terra alguna cosa a dins meu volia tornar a enlairar-se o millor, i si em permeteu, a tornar a ficar el cap a sota terra. Ara, que comença a acabar aquest any sense pintar, i siguin quines siguin les raons que l’han forçat, la conclusió és que no voldria un altre any sabàtic, a no ser, és clar, que fos per a pintar.

Malgrat tot alguna cosa s’ha fet:Relatius. Acrílic sobre paper. 2014

Relatius. Acrílic sobre tela. 100x70cm. 2014.

Painting again and brand new website after one year

This has been a sabbatical year. For many years September and October (sometimes two months sometimes three) were my sabbatical months for reasons of force majeure, I mean: work for food. I use to explain that those months made ​​me very good service: I earned some money working at a job in which I am really good because I’ve done it all my life, the family business and a fundamental part of my own being, and had the effect of putting my feet on the ground. Because when you get your hands dirty in a heavy work, with journeys from sunup to sunset (from sunup to sunset is an expression of course because we neither saw the sun when we started or finished) you really put your feet on the ground, and so be in touch with countrypeople who live in the soil also puts you in touch with the real world, so often in the world of art we lose the sense of reality! Understand as sabbatical those months, when work was the only significant thing, means that the other job (painting) is the most important thing in the life; the painting has always been the first.

But this time, and also for reasons of force majeure, those two or three months were extended and have become more than a year, my sabbatical year when to go to paint has been something sporadic. All right, the new circumstances has given sense to this wait, but it’s also true that after touching down to earth and put the feet on ground something inside me wanted to fly again, or better, and if I may, put my head into the soil. Now, that is starting to end this year without paint, and whatever the reasons which have forced it, the conclusion is that I would not like another sabbatical year, unless, of course, it would be for paint.

Projecte: “Òrgans” (Del cos i de les coses) – “Organs” (of the body and the things). From Artaud.

Ha desaparegut el cos, hem de rebentar el cos perquè tanmateix l’home ja ha esclatat. Hem de tornar a desmembrar el cos d’aquest home inconsistent, aquest cos líquid, aquesta bossa d’òrgans. Després recontruir-nos, enterrar-nos i tor-nar a creixer de dins nosaltres.

Projecte que s’està realitzant sota la guia d’Antonin Aratud.

cor 1

The body is gone, we have to burst the man’s body because anyhow he has already explode. We have to dismember the body of this incosistent man, this fluid body, this bag of organs. Then rebuild ourselves, bury ourselves and to grow within us again.

Project under the guide of Antonin Aratud.

Saturn devouring his sons. Saturn devorant els seus fills.

Saturn (Cronos) devorant als seus fills (retrat dels nebots i de mi mateix). Acrílic sobre tela. 130 X 97 cm.

Cronos crida als seus nebots, està cansat de la mort, la mort que ell ha oferit als seus fills però també la mort dels segons, dels instants; la seva mort. La mort del seu cos que no és més que un rellotge d’arena. Està cansat i potser això li fa perdre l’enteniment. Sí, els seus fills ja són morts, fins i tot aquell que tothom pensava que s’havia lliurat de la seva fam és mort, Zeus és mort. Imbècils aquells que pensaren que havia sobreviscut. Es va menjar la pedra embolicada, sí, es va fer el beneit, no volia problemes amb la seva dona, però després va acabar el que havia començat i va menjar-se al seu darrer descendent. Aquesta és la veritat. Ja no hi ha successors, la mort ja no ha de fer-li por, no hi ha por. Però si hi ha por. Cronos crida als seus nebots, després cridarà als seus amics, a la seva dona, i després cridarà al silenci. Però al silenci no podrà menjar-se’l perquè llavors el silenci ho serà tot. Tot és silenci, silenci absolut. Res. No hi ha por.

Cronos calls his nephews, tired of the death, the death he has given to his sons but also the death of the seconds, the moments, his death. The death of his body, that is nothing more than a sand clock. He is tired and maybe that makes him lose understanding. Yes, his childrens are already dead, even that one that everyone thought he had gotten rid of his hunger is dead, Zeus is dead. Morons who thought they had survived. He ate the wrapped stone, yes, he make himself the fool because he did not want problems with his wife, but after that he finished what was started and ate his last descendant. This is the truth. There is no more successors, death no longer has to fear him, no fear. But there is fear. Cronos calls his nephews, then calls his friends, his wife, and then he will call the silence. But he won’t eat the silence because then all will be silence. All is silence, absolute silence. Nothing. There is no fear.